Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Bovenschoolse aangelegenheden

Vanuit de medezeggenschapsraad van de 11 scholen nemen leden zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De leden zijn vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten van de scholen.

Vergaderingen en overleg

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen is de bestuurder meestal aanwezig. Daarnaast heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad twee keer per jaar overleg met de raad van toezicht, één keer met de afgevaardigden van de medezeggenschapsraad en één keer met een afvaardiging van het directeurenoverleg.

Beleidszaken

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse aangelegenheden zoals identiteit, financiële en onderwijskundige keuzes en personeelsbeleid en strategisch beleid. Afhankelijk van het onderwerp en/of de geleding wordt ten aanzien van de aangedragen onderwerpen instemming dan wel advies gevraagd. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is te bereiken via gmr@onzewijs.nl.

Samenstelling

  • Ria van den Berge, personeelslid Oleanderhof (secretaris)
  • Petra van Bergen, personeelslid Acaciahof
  • Suzanne Coppoolse - ouder Louise de Coligny
  • Ard Hensen, ouder Het Kompas
  • Bert Jeras, personeelslid Cypressenhof
  • Jolanda de Pagter, personeelslid Het Vlot/Ichtusschool
  • Sander Pellikaan, ouder Palmenhof
  • Anne-Gera Marteijn, personeelslid Wilgenhof
  • Daniëlle Visser, ouder De Aventurijn (voorzitter)

Documenten ter inzage

Jaarverslag GMR 2021-2022